Görevler
17 Eylül 2020

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen kalite çalışmalarını değerlendirmek, iyileştirmeye açık alanlarda gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri tespit etmek ve izlemek.

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteye ilişkin kurumsal amaç ve hedeflere yönelik yapılan faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

c) Sağlıkta kalite standartlarına yönelik iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak.

d) Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarına ilgili mevzuat çerçevesinde koordine etmek ve denetlemek

e) İyileştirmeye esas eylem planları ile sonuç raporlarını bakanlığa iletmek.

f) Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit eden veya etmesi muhtemel olan olayları izleyerek bu olayların önlenmesi ne yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere, istenmeyen olay bildirimlerine ilişkin süreçleri yönetmek.

g) Sağlıkta kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında oluşturulan komite ve Kurullarla koordineli bir şekilde risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek

ğ) Hasta ve çalışan geribildirim anket uygulamalarını yönetmek

h) Ulusal sağlık sistemi veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek

ı) Kalite alanında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ne yönelik düzeltici, önleyici faaliyet önerilerini yönetime sunmak ve uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerini takip etmek

i) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak

j) Sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak

k) İl sağlık müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak