Görevler
10 Mart 2020

a) Hasta Hakları Kurulunu kurmak ve kurulun sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak

b) Hasta başvuru bildirim sisteminin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek

c) HBBS’de hasta iletişim birimi sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlamak

ç) Kurulun toplanması, üye gönderilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek

d) Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirmek

e) Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, bu konuda danışmanlık yapmak, gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde incelemek

f) Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirtilerek kişi isimleri isimlerine yer vermeden il sağlık Müdürlüğü’nün internet sayfasında duyurulmasını sağlamak

g) Faaliyet alanları ile ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanı ile ilgili araştırmalar yapmak konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. Etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve veya katılım sağlamak

ğ) İl sağlık müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak